Các bản test vải sợi visor

Bản test thành phần:

Bản test không có chất gây formaldehyde:

Bản test độ bền màu với ánh sáng của vải sợi visor: